Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Rollerne i rollelegen

Hvad er rolleleg?
I en rolleleg påtager barnet sig at udføre eller spille en eller flere roller – alene eller sammen med andre.
Rolleleg i forbindelse med emner og temaer

Leg er historiefortælling.
En rolle er noget, den legende påtager sig for at kunne for­tælle noget særligt interessant i den historie, som man leger. Legen behandler et be­stemt emne – og emnet bliver belyst af de legende gennem de roller, som de legende har i legen.

Enhver rolle har et sæt af forskellige værdier, som giver rollen en ganske bestemt styrke og kompetence.
Kompetencer og værdier, som er knyttet til en rolle, kan være noget så forskelligt som autoritet, kontrol, krav, sanktioner, argumenter, forhandling m.v., fordi hver rolle har sin særlige betydning.

Grunden, til at børn opfinder forskellige roller og leger og eksperimenterer med lege­nes emner og hovedtemaer, er, at børn naturligt interesserer sig for, hvad andre mennesker gør – og for hvad forskellige dyr gør.
Desuden er alle børn nysgerrige og har en ubegrænset lyst og trang til at finde ud af, hvad der foregår omkring dem.

En rolle er i mange lege et emne i sig selv.

Almindelige emneroller i en leg tager udgangspunkt i, hvad andre mennesker foretager sig, og hvad der sker med dem. De legende optræder derfor som en bestemt person, de kender godt (f.eks. mor, far, lillesøster, storebror) – og måske har vedkommende et bestemt navn og køn (Batman, Rambo, Barbie, Sugar Spice, m.m.) eller fremstiller en person med en bestemt funktion (for pigernes vedkommende f.eks. sygeplejerske, lærer, fin dame – for drengenes vedkommende f.eks. kranfører, brandmand, pilot, po­litibetjent, m.m.). Og som nævnt har disse forskellige roller hver deres kompetencer og vær­dier.

Den legende kan naturligvis synes, at det er rart at spille eller forestille sig man har en rolle. Man leger, at man er en bestemt person med en bestemt funktion. Men rolleleg er i særlig grad forbundet med samvær – at være sammen med andre og deltage i et samspil med an­dre.

De 5 grundroller - og rollefordeling
Skaberen – Organisatoren – Aktøren – Publikum – Manageren.

Nævnt mange gange i denne bog: dette at lege er historiefortælling: Den legende fortæller en historie ved at lege historien.

I historien kan der sagtens forekomme snak, samtaler, sang og dramatiske handlings­forløb på samme tid, og rollerne kan ofte skifte mellem legedeltagerne. Imidlertid er der nogle grundroller eller basisroller, som man finder i alle lege. Det drejer sig om roller, som knytter sig til ledende og styrende, til støttende og supplerende funktio­ner. Alle lege bliver ledet, styret, støttet og suppleret på forskellig vis af de legende. Disse fundamentale grund- eller basisroller omfatter altid i alle former for leg fem udgangspunkter:

Skaberen af legen –
eller forfatteren til legens historie, herunder persongalleriet og rollerne, er den, som opfinder selve historien. Skaberen udvælger og sammensætter fantasifuldt forløbene i historien – med konflikter og intriger. Skaberen er drømme­ren, den fantasifulde opfinder af en historie, og vil sandsynligvis fortsætte med at være det resten af livet.
En skaber eller opfinder eksperimenterer altid med sig selv og de historier, som ved­kommende har set eller fået fortalt. Derfor er skaberen også ofte organisator eller instruktør i en leg.

Organisatoren eller instruktøren
beslutter, hvordan forløbene skal foregå i selve legen. Organisatoren instruerer deltagerne i legen, såfremt de ikke gør tingene rig­tigt eller ikke spiller deres rolle godt nok.
Instruktøren forlader ofte under legen sin egen rolle for at indtage de andres for en kort stund. Organisatoren påtager sig ansvaret og lederrollen. Er vedkommende en god organisator i barndommens lege, vil denne evne til at kunne overskue og instruere andre sædvanligvis også have stor gennemslagskraft senere i livet. Det er således i kraft af rollelegene, at fremtidens ledere skabes.

Aktøren – eller aktørerne
er de legedeltagere, som spiller de klare og afgrænsede roller i legen.
Rollerne er nemme eller små, og de er lette at spille eller udfylde, når først de er lært. Nogle aktører er fødte til bestemte roller eller vælger naturligt at indtage en afgrænset rolle. Nogle har det sådan, at de altid falder glimrende ind i en bestemt rolle, som passer ind ved enhver lejlighed – som en støttende person i legen, som sup­plement eller som en medhjælp. Andre falder altid ind i en rolle, som kan være mere eller mindre belastende – som klovn, sabotør af legen eller som den, der overspiller sin rolle. Aktørerne er derfor sjældent de store opfindere eller instruktører og organi­satorer, men de er gode, påpasselige og nøjagtige til at passe roller med et afgrænset ansvar.
Det er naturligvis nødvendigt, at der i enhver leg er plads til mange aktører, som kan have mange mindre eller små roller.

Publikum
eller tilskuerne – er på mange forskellige måder også en del af legen. De får lov – eller udvælges - til at ”se på” eller iagttage de legende en del af tiden. I de fleste lege søger tilskuerne efter en mulighed for at få lov til at deltage og være med i legen.

De fleste tilskuere vil – hvis de får lov – altid gerne have en ganske bestemt rolle, som tiltaler dem, men det er en drøm bare at få lov til at være med i legen i en lille rolle.

Tilskuerne skal opføre sig som tilskuere og kun se på. Begynder nogle af dem at blande sig i legen, vil de få at vide, hvordan de skal opføre sig, eller måske vil de blive vist bort fra stedet, hvor der bliver leget.

I nogle lege er det godt at have tilskuere. I andre lege er det bedst at være alene. At have tilskuere til en leg kan være en belastning for de legende, fordi de vil føle sig overvåget og derfor ikke tør eksperimentere med sig selv, med de andre legende eller med legetøjet.

Manager og kontrollant
Hvis en leg er organiseret eller styret af et ældre barn, en voksen, en pædagog eller lærer, har vedkommende rollen som manager eller kontrol­lant. I et bold- eller brætspil er det rollen som den specielle kontrollant, der bliver kaldt ”dommer”.

Det behøver ikke altid at være en voksen, som har denne rolle. Et barn med særlig status og autoritet i en legegruppe kan også sagtens påtage sig rollen og indflydelsen. Men det kræver, at vedkommende har et grundigt kendskab til det tema eller den historie, som legen omhandler.

Vedkommende er imidlertid den, som klart bestemmer og delvist leder og fordeler rollerne og funktionerne i legen. Denne specielle rolle, som det oftest kun er en en­kelt, der har, er af overordnet og ledende karakter. Rollen kan – som de andre roller – sagtens gå på skift mellem deltagerne i legen eller spillet.

Deltagerne i en leg stiller imidlertid krav til manageren, kontrollanten eller dommeren om at være retfærdig, når roller og legetøj skal fordeles eller genfordeles.

Uanset om et barn leger alene, eller der er mange børn sammen i legen, bliver disse grundroller brugt. Snart er det for et barn den ene rolle, snart den anden rolle, som blivre benyttet og afprøvet i et socialt spil sammen med andre legedeltagere. Hvis barnet leger alene, afprøver og vælger det selv sine roller afhængig af, hvad det le­ger.


Denne artikel er et uddrag fra bogen Den rene leg.
©2000 - Jørn Martin Steenhold: Den rene leg. Forlaget Aschehoug9 February 2012