Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Udeskolen - Ud med skolen!

Af naturvejleder Mogens Brask Christensen

www.ccnatur.dk

 

Hvis man i stedet for at holde sig tæt til de seneste 50 års skole- og undervisningstradition, så på hvad børnene møder frem ed at kunnen og behov, ville man øjeblikkeligt vælge at udnytte skolens udeareal som en ligeværdig del af undervisningsrummet. Man ville så tale om udeskole og indeskole.

Institutions- og skolelivet er gennem de seneste årtier blevet et indendørsprojekt, et ”sidde-ned”- projekt, et ”lytte-til-læreren-der-taler”-projekt. Men vi ser børn ikke som tomme kar, der skal fyldes. De er bål der skal tændes. Og ”Tændstikken” er muligheden for (også) at være kropslige i læringen. Se på børn der leger: ville det give mening uden krop og sanserne?

”Når de voksne går ind, går det ud over børnene. Deres kroppe udvikles ikke, men bliver slappe og fede som de voksnes. Deres livslyst stækkes – som de voksnes.” (Erik Sigsgaard)

Krop og sanser skal være en integreret del af skolens undervisning, og uderummet skal tages i anvendelse.

 

 

Udeskole!

Lær om virkeligheden ude i …. Virkeligheden.

Indeskolen er i én forstand, en uvirkelighed i virkeligheden.

Den får sin berettigelse der, hvor virkeligheden hentes ind udefra…. fra Udeskolen.

 

Udeskole er en arbejdsmåde, hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet.

Udeskole indebærer regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden.

Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasien, oplevelser og socialt samvær.

Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning, hvor ude- og inde aktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden, dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet, og om nærmiljøet i nærmiljøet. Undervisningen i Udeskolen hænger sammen med undervisningen i Indeskolen, så oplevelser, erfaringer og refleksion komplementerer hinanden.

Færdigheden og teoretisk viden fra Indeskolen afprøves ved konkret at arbejde med den i uderummet. Fagene bruges aktivt og derved meningsfuldt.

 

 

Argumentationen:

Dagspresse, fagblade og forskningsresultater vidner dagligt om fede børn, om børn med astma, dårlig motorik, allergi, stress, forskellige former for indlæringsvanskeligheder, og et alt for stillesiddende i liv ved TV, PC, osv. Forskning, undersøgelser og erfaring viser, at børn trives ved jævnlig udendørsundervisning.

 

10 gode argumenter for Udeskole:

 

1. Øget faglighed
Det er langt nemme at motivere elever til læring, når der taget udgangspunkt i noget håndgribeligt,. Denne tilgang falder dem let. Ifølge Jean Piaget har elever i indskoling og op på mellemtrinet svært ved at forstå abstraktioner.

 

2. Bedre læring
For at kunne lære er det helt basalt at eleverne skal kunne koncentrere sig og bevare opmærksomheden. Norske og svenske undersøgelser har vist, at begge dele er bedre udviklede hos børn der undervises regelmæssigt ude i naturen. Motivationen er nøgleordet. Elevernes undren og nysgerrighed er drivkraften i den konkrete undervisning.

 

3. Undervisnings differentiering
Udeskolens undervisning er ikke skarpt afgrænset. Opgaverne vil altid være karakteriseret ved i høj grad at være åbne til individuel tilgang. Svar kan søges på flere niveauer og der kan altid arbejdes dybere ned! Udeskolens læringsrum forærer en enkelt og dynamisk differentiering af undervisningen.

 

4. Kendskab giver venskab!
Udeskolens elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder med det konkrete virkelighed, fx naturen, vil få en grundlæggende viden om natur og miljø der bygger på egne oplevelser og erfaringer. Desuden opnår de fortrolighed og måske en følelse af ejerskab der senere vil medføre en ansvarstagen i forhold til vores miljø.

 

5. Et æble om dagen…
En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven, end på en skoledag på skolen. Udeundervisningen kan nemt risikere at give eleverne gode motions- og friluftsvaner der hænger ved hele livet! Frisk luft bliver ikke bedre end udendørs, og børns hjerner fungerer 20 % bedre i frisk luft end i et beklumret klasselokale.

 

6. Over stok og sten
Elevernes motoriske færdigheder trænes og udvikles optimalt i uvejsomt terræn, i løb og balancegang, under klatring og arbejde med kniv og økse. Det styrker selvtilliden og der er en stor tilfredsstillelse i, at besidde færdigheder i forhold til sin krop.

 

7. Læring ad flere kanaler
Vejene til læring er mange og ikke altid synlige. Med udeskolen har eleverne mulighed for at afprøve, udforske og styrke flere sider af sig selv. De mange intelligenser kommer i spil i udeskolen. Elevernes udgangspunkt er der, hvor de er, med det de på forhånd kan og ved.

 

8. Sammen kan vi…
Udelivsaktiviteter kræver samarbejde. Der er brug for mange flere forskellige evner og indfaldsvinkler end i traditionel undervisning. Ingen kan undværes og det skaber respekt og forståelse for hinandens evner.

 

9. Kendskab til lokalområdet
Udeskolens arbejdsområde dækker udforskning af natur, kultur og erhverv i skolens lokalområde. Eleverne forankres bedre her, ved at lærer steder og mennesker at kende.

 

10. Fjern dig fra fjerneren
andenhånds oplevelser fra TV- og computerskærm dominerer mange børns liv. Noget af det giver den et forvrænget billede af virkeligheden. Det er vigtige at fastholde børn i, at virkeligheden kan tilbyder oplevelser, erfaringer og livsindhold af en helt anden karakter – se blot de foregående 9 punkter…

 

Udeskolen er et must!
3 November 2011