Kanon for 10-11 årige

Fra - Konventionen om Barnets rettigheder Artikel 29

1. Deltagerstaterne er enige om, at uddannelsen af barnet skal have til hensigt at

 • (a) udvikle barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske formåen fuldt ud;
 • (b) udvikle respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og for de principper, der er nedfældet i De Forenede Nationers Pagt;
 • (c) udvikle respekt for barnets forældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier, og for de nationale værdier i det land, hvor barnet er bosat, og i landet, hvorfra barnet oprindeligt stammer og for kulturer, der adskiller sig fra barnets egen kultur;
 • (d) forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestilling af kønnene og venskab mellem alle folk, etniske, nationale og religiøse grupper og personer, som tilhører urbefolkninger;
 • (e) udvikle respekt for det naturlige miljø.

2. Ingen del af denne artikel eller artikel 28 må fortolkes som indblanding i enkeltpersoners eller organisationers frihed til at oprette og lede undervisningsinstitutioner. Der skal dog til enhver tid tages hensyn til de i denne artikels stykke 1 fastslåede principper samt til kravene om, at uddannelse i sådanne institutioner opfylder de af staten foreskrevne minimumsregler.

 

10 - 11 år - Generelt – Barndommen er ved at være slut

Barndommen er ved at være slut! - Hvor er det trist at tænke på!

 • Tiden er præget af en selvstændighedstrang.
 • Harmoni bliver disharmoni og forvirring.
 • Barnet yder og søger modstand i sine omgivelser.
 • Søger udfordringer og forhindringer at prøve kræfter med.
 • Som 10-årig har barnet det harmonisk med omgivelserne.
 • Den 11-årige bliver mere manipulerende overfor omgivelserne.

Barndommen er ved at være slut, og der er langt til voksenalderen, men de tos verdener forenes på en måde i den 10 - 11-åriges selvstændighed, som nu er ved at være godt forankret.

Overgangen viser sig bl.a. ved at den 10-åriges harmoni og ro vendes til usikkerhed, forvirring og disharmoni i 11-års alderen: der er ved at ske en forandring som giver sig udtryk i væremåde og adfærd.

Denne alder kan sammenlignes med 5/6-års alderen og de ændringer den periode medfører, blot er barnet mere modent og bevidst nu.

Den 3. fase mod reel selvstændighed er ikke altid behagelig, men efter den mere rolige, stabile 10-års periode, er den 11-årige parat til modstand/at yde modstand, og prøve kræfter med omgivelserne.

Barnet søger udfordringer og forhindringer for at afprøve sin modenhed og sine evner, ikke for bevidst at være besværlig.

Denne alder betegnes ofte som ”lømmelalderen”, og i den betegnelse kan der ligge mange ting - og ikke helt uden grund.

Som 10-årig er barnet loyalt, fornuftig og realistisk, det holder af sig selv og er i fred med omgivelserne.

Barnet har let ved at indordne sig, accepterer at andre mennesker lever efter andre regler, og såvel ansvarsfølelse som dømmekraften er veludviklet.

Ironi og latterliggørelse rammer den 10-årige hårdt, og betroelse har krav på at blive behandlet med diskretion.  

Som 11-årig bliver barnet atter mere manipulerende og kommanderende overfor sine omgivelser, og vil gerne forandre verden, blot ikke sig selv.

Generelt kan følgende anføres:

 • Tankegangen er moden og konstruktiv.
 • Reelle forklaringer og forståelse af virkeligheden.
 • Tænker over fremtiden med konkrete forslag.
 • Fremtidsdrømmene vurderes mere realistisk.
 • Der kan opstå en antifølelse overfor alt og alle.
 • Kan give andre skyldfølelser.
 • Dyr og små børn appellerer til beskyttertrang og omsorgsfølelse.
 • At drømme sig væk fra virkeligheden kan lette, når livet er hårdt.
 • Det andet køn begynder at blive interessant.
 • Kæresteri og forelskelse foregår ofte på afstand via 3. person.
 • Det kan være svært at styre de ledløse bevægelser.

 

10-11 år - Sprog, motorik og social forståelse 

Den 10-årige tænker overvejende modent og konstruktivt, skelner klart mellem hvad der er fantasi og virkelighed - og den 10-årige forstår virkeligheden. Hvor det yngre barn skulle beskyttes via enkle forklaringer om familiens situation, er det overfor den 10-årige muligt at komme med reelle og konkrete forklaringer.

Barnet vil tænke over fremtiden, og komme med konstruktive forslag til forskellige problemstillinger. Ønsker og drømme om fremtidig beskæftigelse opvejes nu med konkrete krav og vanskeligheder, fx de krav der er forbundet med at blive astronaut.

Året efter – som 11-årig og i den begyndende pubertet – kan der pludselig opstå en antifølelse overfor alt og alle, og de egenskaber barnet har tillært sig kan det misbruge og udnytte i en manipulering med omgivelsernes følelser. Fx kan den 11-årige give forældrene skyldfølelse ved at påpege netop de ting forældrene har det dårligt med - som fx for lidt tid eller bekymring over hvordan det går i skolen.

Men samtidig er medfølelsen med andre stor, fordi barnet selv har det svært med mange ting. Dyr og små børn appellere til den 11-åriges omsorg og beskyttertrang: det er rart at kæmpe for noget.

Den 11-årige drømmer sig ofte væk fra virkeligheden, fordi følelsen af uretfærdig behandling er belastende, ligesom fantasien om at være adoptivbarn pludselig kan dukke op. Forelskelse og interesse i det andet køn og sig selv rent seksuelt begynder at fylde den 11-åriges tanker.

Som 10-årig kan barnet have kærester uden at de to ses eller taler meget sammen.

Det aftales og afbrydes ofte via en tredje person. Men drømmene og fantasierne fylder godt, og som 11-årig er der tale om ren romantik og drømme om paradis på jorden.

Forelskelsen foregår ofte på afstand og bliver altså ”ulykkelig”.

Genstanden for drømmene idealiseres - og troen på at den udkårne en dag vil få øje på de sande kvalifikationer ved den 11-årige, er stor.

Som 11-årig bliver kroppen igen mere led løs og fysisk mere usammenhængende, og det kan være svært at styre arme og ben. Barnet river ting ned, slår ting i stykker og kommer selv til skade.

Det fører til aggression, der bl.a. kan vise sig i form af at barnet kommanderer med omgivelserne. Inderst inde søger barnet selv grænser og faste regler/pligter i hjemmet, da det betyder at barnet hører til i familien og den sociale enhed.

Det giver tryghed at mærke at andre er ”afhængige” af ens indsats.

Kryds og tværs, konkurrencer i aviser og blader, gåder og opfindelser er sagen for den 11-årige, som også spiller på charmen og ”snøre” sig til bolsjer, småpenge eller gode karakterer i skolen.

Samtaler med den 11-årige er i modsætning til den 10-årige mere korte og afmålte – der er ofte tale om en stavelses besvarelser.

 

10-11 år - Lege

Tegneserier og skønlitteratur (romaner, historier og eventyr) optager meget af barnets fritidslæsning.

Overgangen fra barnets verden til puberteten viser sig i denne alder, hvilket bl.a. giver sig udtryk i læsevanerne fra 10-års alderen.

Interesserne blandt denne aldersgruppe er brede, og spænder lige fra ridning, spejdere, musikundervisning, badminton til håndbold.

Holdsporten fanger denne aldersgruppe ikke helt så meget som senere, derfor bliver individuelle sportsgrene som eksempelvis badminton og tennis interessant.

Interessen for fodbold for drengenes vedkommende begynder så småt at tage til.

Skolen og lektierne optager en del tid, ligesom det at få sig en kæreste bliver aktuelt.

I denne alder begynder barnet at få lov til at være lidt længere ud om aftenen, men ikke længere end at skolen kan passes næste dag.

Computerspillene er højaktuelle i denne aldersgruppe for senere at blive lidt mindre interessante.

Der bruges gennemsnitlig 2 timer dagligt på TV/video.

Drengene ser dog lidt mere fjernsyn end pigerne.

 • Gåder, opfindelser, kryds og tværs, konkurrencer giver udfordringer.
 • Fritidslæsning består af tegneserier og skønlitteratur.
 • Ridning, spejdere, fodbold, badminton – interesserne er brede.
 • Udover holdsport afprøves også individualiteten.
 • Skolearbejde og kærester optager en del af fritiden.
 • Computerspil er højaktuelle.
 • TV/video optager meget af fritiden.

 

10-11 år - Legetøj

Drenge

Biler

LEGO

Spil

Playmobil

Action Force

Tegne/farve/klippe/samle

Fodboldspil

Tablet, iPhone og iPad, Computer/PC

Værktøjskasse

Landbrug

Bøger

Blade/serier

 

Piger

Voksen dukker

Tøj

Kosmetik

Smykker

Spil

Tegne/farve/klippe/samle

Hoppe/rulle/hinke

Bold

Bøger

Bamser og tøjdyr

Brevpapir

Symbol dyr

Cykel

Værelset

Tablet, iPhone og iPad, Computer/PC