Færdigheder vedr. matematisk viden

Identifikation af tal omkring os

Genkender talnavne i omgivelserne:

 • I hjemmet: tal på uret, TV, fjernbetjening
 • I klasseværelset: tal på krogene i garderoben,sidetal i bøger, lommeregner, lineal, ur
 • I skolen: klasseværelser er nummererede, tal på skolebusserne, i salen, i kantinen

Kender personlige data:

 • alder
 • fødselsdato
 • postadresse - husnummer, sal
 • telefonnummer

Rumlige forhold

 • Skelner mellem foran og bagved noget
 • Skelner mellem op og ned
 • Skelner mellem ovenpå og nedenunder
 • Skelner mellem at tænde og slukke
 • Skelner mellem over og under

Problemløsning: Sprog

 • Lokaliserer og beskriver objekter i klasseværelset
 • Lokaliserer og beskriver objekter i et billede
 • Formulerer og forklarer logiske slutninger på basis af information i et billede

Problemløsning: En-til-en sammenhæng

 • Sætter billeder og objekter sammen
 • Løser enkle problemer ved at anvende “en-til-en sammenhæng”:
  • Hvordan beslutter vi, hvilket barn der har flest bolsjer uden at tælle dem?

Klassificering ved hjælp af karakteristika

 • Rangordner objekter fra mindst til størst
 • Rangordner objekter fra størst til mindst
 • Skelner mellem lighed og forskel
 • Skelner mellem “ens” og “forskelligt”

Gruppe og gruppers størrelser

 • Genkender antallet af objekter i en gruppe uden at tælle

At sammenligne grupper

 • Skelner mellem alle og ingen
 • Sammenligner to grupper objekter for at bestemme, hvilken gruppe der består af færrest objekter
 • Sammenligner to grupper objekter for at bestemme, hvilken gruppe der har flest objekter
 • Sammenligner to grupper objekter for at bestemme, hvilken gruppe der har flest eller færrest objekter
 • Sammenligner to grupper objekter for at bestemme, om antallet af objekter i begge grupper er det samme

Ord tals forråd

 • Skelner mellem ikke nok og ekstra
 • Skelner “nok” i forbindelse med “at dele”:
 • To småkager ville være nok til at give to drenge hver én småkage
 • Genkender kvantiteter som er ens og kvantiteter som er uens
 • Skelner mellem mere og mindre
 • Skelner mellem mest og mindst - og skelner mellem mange, lige så mange som, og færrest

At genkende dele af 3-dimensionelle former

 • Genkender 3-dimensionelle former
 • Genkender ansigter, kanter og hjørner af en 3-dimensionel form

Taltegnene 1- 4

 • Forstår taltegnene 1 - 4 som en gruppe (sæt, gruppe, stak, stabel), som består af mellem et og fire objekter
 • Genkender og udpeger symbolerne 1 - 4 som taltegnene for tallene et til fire
 • Kan skrive taltegnene 1 - 4
 • Udpeger antallet af elementer i givne grupper (1 - 4) ved at tælle dem

Ikke-standard måleenheder

 • Måler objekters længde og/eller højde ved at anvende ikke-standard måleenheder, f.eks.:
  • Hvor mange gange klodsens længde behøver du for at måle bordpladen?
 • Måler objekters rumindhold ved at anvende ikke-standard måleenheder, f.eks.:
  • Hvor mange gange skal du fylde skålen for at fylde spanden op?
  • Kan definere og sammenligne ikke-standard vægtenheder

Tid og klokkeslæt

 • Genkender tidspunkter - morgen, middag, eftermiddag, nat
 • Skelner mellem før/efter, dag/nat og tidlig/sen

Kalenderen

 • Forstår, at en kalender bærer månedens navn, ugedagene, årstal og datoer
 • Forstår tidsbegreberne – i går, i dag, i morgen
 • Kender helligdage og årstider

Former omkring os

 • Genkender og kan tegne en cirkel
 • Genkender og kan tegne et kvadrat – en firkant
 • Genkender og kan tegne et rektangel – en firkant
 • Genkender og kan tegne en trekant
 • Genkender og kan tegne mønstre

Rumlige forhold

 • Skelner mellem:
  • top/bund, før/efter, indenfor/udenfor, i/på
 • Begynder at kunne skelne mellem venstre og højre
 • Skelner mellem:
  • ved siden af/mellem, første/mellemste/sidste

Rumlige forhold - udvidet ordforråd

 • Skelner mellem: top/bund, før/efter, indenfor/udenfor, i/på
 • Begynder at kunne skelne mellem venstre og højre
 • Skelner mellem: ved siden af/mellem, første/mellemste/sidste

Alment ordforråd vedr. temperatur-måling

 • Skelner mellem koncepterne “varm” og “kold”
 • Skelner mellem “koldere end” og “varmere end”
 • Skelner mellem “lige så kold som” og “lige så varm som”

Størrelses koncepter

 • Skelner mellem komparative størrelser: stor/større/størst og lille/mindre/mindst
 • Skelner mellem koncepterne: lang/længere/længst og kort/kortere/kortes

Penge - mønter

 • Genkender og kan benævne forskellige mønter
 • Genkender og kan benævne pengesedler
 • Skelner mellem mere og mindre på mønter og sedler
 • Genkender og forstår forskellen mellem sedler og mønter
 • Tæller og skriver værdier
 • Løser historier/gåder på baggrund af færdigheder, barnet har erhvervet sig i andre sammenhænge
 • Andre landes mønter og sedler

At lægge til

 • At lægge til indebærer at lægge to enheder sammen
 • Barnet ved, at når 2 grupper af objekter sættes sammen, indeholder den sammensatte gruppe flere objekter end hver af de 2 grupper hver for sig

At lægge 1 til

 • Lægger 1 objekt til 1 objekt
 • Lægger 1 objekt til 2 objekter
 • Lægger 1 objekt til 3 objekter
 • Lægger 1 objekt til 0 objekter

Verbalisering af antal enheder i en gruppe

 • Kan nævne en fælles egenskab blandt objekter i en gruppe, når disse arrangeres lodret, vandret eller tilfældigt
 • Kan nævne antal objekter i en lodret, vandret eller tilfældig position
 • Forstår, at det at tælle objekter i forskellige positioner ikke ændrer antallet af objekter

Forhold - mellem tal

 • Kan konstruere et søjlediagram ved hjælp af klodser/terninger
 • Kan “oversætte” en grafisk fremstilling til et billede
 • Tolker billeder som noget, der repræsenterer konkrete objekter eller mennesker
 • Genkender tal forhold ved hjælp af symboler og billeder
 • Tæller højt antallet af farvede firkanter på et søjlediagram
 • Ud fra konkrete objekter eller billeder kan barnet lægge farve i det korrekte antal firkanter på et lodret søjlediagram
 • Skriver taltegnet der repræsenterer det faktiske antal farvede firkanter på et lodret eller et vandret søjlediagram

Taltegn fem (5) til ni (9)

 • Forbinder taltegnene 5 - 9 med en gruppe (sæt, gruppe, stak, stabel) indeholdende mellem 5 og 9 objekter
 • Genkender og forstår symbolerne 5 - 9 som taltegnene for tallene fem til ni.
 • Kan skrive taltegnene 5 - 9
 • Genkender antal elementer i en given gruppe (5 - 9)

Taltegn nul (0)

 • Associere taltegnet 0 med en gruppe (sæt, gruppe, stak, stabel) indeholdende ingen objekter
 • Genkender og forstår symbolet “0” som taltegnet for tallet nul
 • Kan skrive taltegnet 0
 • Genkender antal elementer i en gruppe af nul objekter

Måleinstrumenter

 • Ved, at en lineal er et redskab der bruges, når man måler længde
 • Ved, at en vægt er et redskab der brugers, når man måler tyngde (tung/let)
 • Ved, at et termometer er et redskab der bruges til at måle temperatur (varm/kold)

Taltegn ti (10)

 • Associerer taltegnet 10 med en gruppe (sæt, gruppe, stak, stabel) indeholdende ti objekter
 • Genkender og forstår symbolet “10” som taltegnet for tallet ti
 • Tæller fra 1 - 10 i den rigtige rækkefølge
 • Genkender antal elementer i en gruppe af ti objekter

Plus (+) symbolet og lighedstegnet (=)

 • Genkender plus (+) symbolet
 • Genkender lighedstegnet (=)
 • Genkender plus (+) symbolet og lighedstegnet (=) i billeder

At lægge 2 til

 • Lægger 2 objekter til 1 - 3 objekter
 • Lægger 2 objekter til 0 objekter

At lægge 3 til

 • Lægger 3 objekter til 1 - 4 objekter
 • Lægger 3 objekter til 0 objekter

Tids forhold og intervaller

 • Skelner mellem “det varer længere end” og “det varer kortere end”
 • Kender “det varer lige så længe som”
 • Skelner mellem ældre og yngre
 • Barnet løser mundtligt fortalte problemstillinger omhandlende færdigheder, han/hun har erhvervet sig gennem anden erfaring

At trække fra

 • Barnet ved, at når et objekt/flere objekter fjernes fra en gruppe, indeholder gruppen af objekter der er tilbage færre objekter, end man startede med.
 • Barnet løser mundtligt fortalte problemstillinger omhandlende “trække fra” færdigheder ved brug af konkrete materialer

Ordforråd i forbindelse med sammenlignelige størrelser

 • Skelner mellem “kortere end” og “lige så kort som”
 • Skelner mellem “længere end” og “lige så længe som”
 • Barnet danner sig et skøn over, hvilket objekt - der er cirka lige så lang som - og lige så bred som - et andet.
 • Genkender ordene “fjernere” og “tættere” i forbindelse med afstand

At aflæse grafiske sekvenser

 • Kan konstruere og tolke en enkel billedgraf
 • Udpeger objektet eller tallet, som kommer før et givet objekt eller tal
 • Udpeger objektet eller tallet, som kommer efter et givet objekt eller tal
 • Udpeger tallet, som ligger mellem to objekter eller tal

Ordenstal - (“første” til “fjerde”)

 • Kan opremse ordenstallene for hvert objekt i en række af fire objekter
 • Kan sætte ordenstallene “første” til “fjerde” sammen med de korresponderende tal et til fire
 • Genkender taltegnet associeret med et givet ordenstal (f.eks. tredje med tre)
 • Kender ordenstallene “første, anden, tredje, fjerde” udenad

At lægge til – udvidelse

 • Lægger 1 objekt til 4 - 9 objekter
 • Lægger 2 objekter til 4 - 8 objekter
 • Lægger 3 objekter til 4 - 7 objekter

Tilfældighed - at forudse

 • Skelner mellem “sikker” og ”usikker” i forhold til begivenheder
 • Skelner mellem “mere sandsynligt” og “mindre sandsynligt” i tilfældige situationer
 • Anerkender udfald af aktiviteter som tilfældige (at gætte)

En hel enhed

 • Forstår, at et objekt også kan forstås som en enhed
 • Forstår delmængde
 • Skelner mellem en del af en enhed og en hel enhed

Delobjekter

 • Genkender, at når en gruppe er delt i to lige store dele, er hver del halvdelen af hele gruppen
 • Løser mundtligt fortalte problemstillinger omhandlende færdigheder, han/hun har erhvervet sig igennem dette modul.
 • F. eks. Melissa har terninger.
  • Hun vil dele dem med en veninde.
  • Melissa stiller to stakke terninger på paptallerkener.
  • Indeholder stakkerne lige mange terninger?
  • Bliver det totale antal terninger uændret efter, at pigerne har delt dem imellem sig?

Sammenligne en halv enhed med en hel enhed

 • Ved, at et helt objekt er større end halvdelen af objektet
 • Ved, at halvdelen af et objekt er mindre end et helt objekt

Brøkdele: halvdelen (½)

 • Forstår begrebet lige dele af en hel enhed
 • Ved, at når et objekt deles i to (2) ens dele, er hver del det halve af det hele objekt
 • Kan dele repræsentative objekter i to halvdele
 • Løser mundtligt fortalte problemstillinger omhandlende færdigheder han/hun har erhvervet sig igennem andre opgaver

At konstruere og tælle ved hjælp af en tallinje

 • Kan konstruere en tallinje
 • Tæller forlæns og baglæns på tallinjen
 • Sammenligner taltegnet for en gruppe
  • konkrete objekter ved at sammensætte dem med det
  • korrekte tal på en tallinje
 • Det sidste tal i den en-til-en sammenhæng er antallet af objekter i gruppen

Ordenstal: “første” til “tiende”

 • Sætter ordenstal “første” til “tiende” sammen med tilsvarende tal et til ti
 • Opremser ordenstal: “første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, ottende, niende, tiende”

Taltegnene: elleve (11) til femten (15)

 • Forbinder taltegnene 11 - 15 med en gruppe (sæt, gruppe, stak, stabel), som består af elleve til femten objekter
 • Genkender og forstår symbolerne 11 - 15 som taltegnene for tallene elleve til femten:
  • 11, 12, 13, 14, 15
  • - genkender elementer i en given gruppe
 • Opremser tallene 1 - 15 i den korrekte rækkefølge:
  • 1, 2, 3, ….. 15

At lægge fire til - at lægge fire til ni til

 • Lægger 4 objekter til 1 - 4 objekter
 • Lægger 4 objekter til 0 objekter
 • Lægger 4 objekter til 5 og 6 objekter
 • Lægger 5 objekter til 1 - 5 objekter
 • Lægger 6 objekter til 1 - 4 objekter
 • Lægger 7 objekter til 1 - 3 objekter
 • Lægger 8 objekter til 1 - 2 objekter
 • Lægger 9 objekter til 1 objekt
 • Lægger 5 - 9 objekter til 0 objekter