Færdigheder vedr. sproglig viden

At lytte

Lyttefærdigheder:

 • Identificerer almindelige lyde i omgivelserne
 • Skelner lydkarakteristika: volumen, stemmeleje m.m.
 • Husker en lyd eller en lydsekvens
 • Identificerer første og sidste lyd i en sætning
 • Skelner ord fra hinanden
 • Skelner første lyd i ord (enkeltvis)

At høre og forstå

 • Adlyder enkle mundtlige anvisninger
 • Husker to på hinanden følgende anvisninger
 • Husker en serie af på hinanden følgende anvisninger
 • Forstår indholdet i en historie:
  • Husker detaljer
  • Husker sekvenser
  • Laver logiske slutninger
  • Forstår årsag og effekt
  • Forudser slutninger
  • Genfortæller en historie
 • Forstår mundtlige informationer.

Holdninger og adfærdsmønstre

 • Lytter til en historie, når der læses højt
 • Lytter til andre uden at afbryde
 • Viser interesse for andres ideer
 • Vælger bånd og plader - lytten som en aktivitet
 • Koncentrationsspændvidde øges

At tale

Talefærdigheder

 • Respons til en historie, som læses højt
 • Deltager i recitationer (gruppevis) af rim, sanglege, sang
 • Stiller spørgsmål
 • Afrapporterer uformelt
 • Udtrykker sine meninger
 • Deltager i gruppesamtaler
 • Lærer og anvender nyt mundtligt ordforråd
 • Taler om objekter i billeder
 • Udtrykker følelser og tanker i ord, vendinger eller sætninger
 • Forklarer følelserne hos figurer i historier
 • Genfortæller kendte historier i den korrekte rækkefølge
 • Interviewer andre mennesker
 • Fortæller og forklarer hvordan en aktivitet eller handling skal gennemføres

Sproglig adfærd

 • Nyder at udveksle ideer
 • Nyder at dele “egenproducerede” historier, sange og digte
 • Nyder at lære og anvende nye ord
 • Konverserer uformelt med klassekammerater og voksne
 • Taler frivilligt om egne personlige erfaringer
 • Viser interesse i lytterens reaktioner
 • Anvender udtryk som “undskyld”, “må jeg bede om” og “tak”
 • Respons til hilsner

At "aflæse" og at "læse"

Visuelle færdigheder

 • Identificerer pantomimiske bevægelser
 • Genkender/skelner mellem farver
 • Genkender/skelner mellem former
 • Sammensætter matchende objekter
 • Sammensætter matchende former
 • Sammensætter matchende billeder
 • Sammensætter og skelner mellem bogstaver
 • Skelner mellem venstre og højre
 • Skelner mellem en figur og en baggrund
 • Lokaliserer et billede på et ark
 • Får øje på detaljer i billeder
 • Husker et objekt, som mangler i en gruppe
 • Genkender små bogstaver og versaler

Visuel udvikling - ord/ordforråd

 • Bevidst om tryksager i omgivelserne:
  • Anvender etiketter
  • Anvender informationstavler
  • Fortæller historier til brug på “erfaringstavler”
  • Lægger mærke til, at læreren sætter mærkater på objekter i klasseværelset
  • Observerer, at andre børn sætter mærkater på ting
  • Forbinder billeder og ord med hinanden
  • Genkender velkendte ord og navne, dvs. nødudgang, stop
  • Anvender kontekst for at udforske betydningen af ukendte ord

At begynde at forstå begrebet “at læse”

 • Kigger i bøger
 • Deltager aktivt i mundtlige aktiviteter (i gruppen)
 • Deltager aktivt i mundtlige aktiviteter (individuelt)
 • Tolker billeder
 • Beskriver objekter, mennesker, situationer
 • Leverer ord i kontekst
 • Klassificerer informationer
 • Forbinder ord og billeder med hinanden
 • Deltager i mundtlige fortællinger
  • genfortæller noget han/hun har erfaret i den rigtige rækkefølge
  • deltager i meningsfulde dialoger
 • Identificerer detaljerne i en historie
 • Følger enkle skriftlige anvisninger

Fonetisk analyse

 • Identificerer bogstaver
 • Sætter versaler og matchende små bogstaver sammen
 • Skelner mellem ord som ligner hinanden
 • Anvender ord som rimer i sange og digte
 • Kender lyd/symbol sammenhæng
 • Identificerer konsonanter og vokaler

Færdigheder forbundet med det at studere

 • Kender til de forskellige dele af en bog, f.eks. titel, forfatter, indholdsfortegnelse
 • Lokaliserer dele og sider i en bog
 • Anvender forskellige dele af en bog

Holdninger og adfærdsmønstre

 • Øver sig i at “aflæse” adfærdsmønstre
 • Nyder god litteratur og poesi
 • Viser interesse/udviser gode “lyttevaner”
 • Er tydeligt fornøjet overfor visuelle stimuli
 • Læsning/respons i forhold til bøger - viser interesse og glæde
 • Beder om at få visse bøger læst højt igen og igen

At skrive

Finmotoriske færdigheder

 • Samler enkle puslespil
 • Fingermaler mønstre, billeder, former
 • Trækker perler på en snor
 • Anvender ler
 • Limer billeder/former til et ark
 • Hælder væsker, f.eks. juice
 • Farvelægger enkle billeder/former indenfor stregerne
 • Holder og anvender farveblyanter
 • Holder og anvender blyant
 • Anvender brede, senere smallere pensler
 • Klipper med en saks
 • Folder papir
 • Vandfarver/staffeli
 • Tegner streger og former i luften, på kridttavle og papir
 • Kopierer streger og former
 • Kalkerer navne, bogstaver, ord
 • Kopierer navne, bogstaver, ord

Begynder at skrive

 • Forbinder mundtligt sprog med trykte ord
 • Opfinder symboler, som videregiver meddelelser
 • Anvender forskellige skriveredskaber
 • Udforsker bogstavformer
 • Skriver bogstaver og ord
 • Anvender opdigtede stavemåder for at skrive nye ord
 • Etablerer “linje-til-linje progression”
 • Anvender mellemrum mellem ord
 • Skriver egne historier

Holdninger og adfærdsmønstre

 • Leger at man kan skrive
 • Er tydeligt stolt over fremskridt/beherskelse
 • Nyder at skrive originale historier, digte, sange
 • Nyder at læse skriftligt arbejde højt for andre
 • Vælger skrivning som en foretrukken aktivitet