Legeformer

Glæden ved at lege er kernen i personlig udvikling.

Det drejer sig om at lære at udvikle handlemønstre, lege og eksperimentere med dem sammen med andre - og lære kende.

Lege er derfor først og sidst historiefortællinger, hvor hver historien har en kerne, som er selve motivet og drivkraften for legens og den legendes udvikling.
I enhver leg bliver der anvendt flere forskellige handleformer og adfærdsmønstre - infiltreret ind i hinanden - og integreret.

Hver for sig omsætter bestemte handlemønstre sig til udtryksformer, - til måder at agere og opføre sig på.

Disse legende udtryksformer omsættes i legene på følgende måder:

Aggressions leg:

Hvor den der leger viser gennem fysiske og psykiske udtryk i legen: ubehag, vrede og modvilje.

Dramatiske leg:

Hvor den der leger dramatiserer både uvirkelige og virkelige situationer og hændelser og skaber således en dramatisk historie.

Fantasileg:

Hvor den der leger forestiller sig, at udtryk, fortællende episoder og handlinger, enten fra en drøm eller fra noget oplevet, kan ændres og udtrykkes på anden vis.

Funktions leg:

Hvor den der leger får en følelsesmæssig oplevelse gennem enkelte, gentagne muskuløse bevægelser.

Gætteleg:

Hvor den der leger bruger intellekt kombineret med den intuitive fornemmelse i legen.

Konversations leg og fortælling:

Hvor den der leger lytter aktivt til og taler med et andet barn, med en jævnaldrende eller med en voksen.

Konstruktions leg:

Hvor den der leger skaber og bygger en model ved hjælp af materialer af forskellig slags, f.eks. træklodser, ler, pap, papir, værdiløst materiale, træ, rafter eller sten.

Regel leg:

Hvor den der leger deltager aktivt og engageret i en aktivitet, som er afgrænset af regler, normer og bestemmelser - oftest fastsat på forhånd.

Sanse leg:

Hvor den der leger opsøger sansende, sansede og følelsesmæssige oplevelser, som i mange tilfælde kan nydes.

Iagttagelses leg:

Hvor den der leger intensivt betragter billeder, situationer, episoder, planlagte eller tilfældige begivenheder, dyrs og andre menneskers opførsel, adfærd og aktiviteter.

Tumle leg:

Hvor den der leger deltager aktivt i fysiske og legende aktiviteter, og hvor tumult og kaos er en vigtig del af legen.

Rolle leg:

Hvor den der leger påtager sig at spille en eller flere roller - sammen med andre.

Det kan diskuteres, om de fire legeformer – tilnærmelsesleg, overgangsleg, repetitionsleg og ukoncentret leg - i det hele taget er særskilte markante former.

De kan beskrives som en form for lege ”mellem to lege” eller ”pauselege”.

Tilnærmelses leg:

Hvor den der leger prøver på gennem sin egen leg at blive en del af eller blive optaget og få lov at deltage i andres lege.

Overgangs leg:

Hvor den der leger benytter en leg som overgang til at kunne fortsætte i en anden leg.

Repetitions leg:

Hvor den der leger repeterer og gentager tidligere lege, aktiviteter, udtryk og handlemønstre.

Ukoncentreret leg:

Hvor den der leger i selve legen udviser en adfærd, som "måske" - "måske ikke" er leg eller skal forestille at være det.

Husk – det vigtigste af alt – at lege!