Viden om - det intuitive

- er at kunne fornemme hvad der (sikkert) vil ske, at tankelæse og tænke synkront.

Intuitiv tænkning er en intellektuel betragtning og erkendelse, der giver en dybere og rigere forståelse af tingenes væsen. Tit er intuitiv tænkning en pludselig umiddelbar forståelse af en helhed eller en sammenhæng – og tænkningen kan være uden nærmere forklaring, logik eller videnskabelig erfaring.

Det uforklarlige er ulogisk og mystisk, men på trods heraf oplever nogle mennesker mange flere uforklarlige ting end andre. Nogle børn er i stand til at udføre uforklarlige handlinger og er i besiddelse af uforklarlige evner og færdigheder, som ingen helt ved noget om - og heller ikke har en anelse om, hvornår vil blive brugt.

Det er vel ikke uden grund, at mange mennesker opfatter intuitiv tænkning, viden og intelligens som noget mystisk og uforklarligt, eller noget overnaturligt – samtidig med at være dybt fascineret af de mennesker – børn som voksne – som er fornemme-kloge.

Børn får viden og lærer at blive fornemme-kloge, - når de leger at de er opfindere, forskere, drømmere, kunstnere, religiøse tænkere, forfattere og vise mennesker, når deres sanser bliver udfordret, og når bestemte ting og genstande har særlig betydning. Desuden ved at lege sanse- og gætte lege.

Fornemme-klog - er den person, der kan sanse og fornemme og som intuitivt udviser en dyb og rig forståelse for hændelser, der endnu ikke er indtruffet.

Vedkommende har en umiddelbar forståelse for helheder og sammenhænge, uden at have en logisk eller videnskabelig erfaring, og uden at kunne give en nærmere forklaring herpå.

 

Om ønsker

Et ønske er noget et menneske eftertragter, begærer, håber og længes efter eller beder om. Vi skal skelne mellem 2 former for ønsker –

  1. Ønsker der forekommer realistiske og som kan opfyldes, og
  2. Ønsker der i sig selv er urealistiske og derfor næppe vil gå i opfyldelse.

(Dog kan der i sjældne tilfælde godt ske eller indtræffe noget, som ikke burde være sket – og som heller ikke kan forklares ud fra de universelle love.)

Det er således de universelle love, som skal ophæves totalt, hvis fuldstændig urealistiske ønsker skal gå i opfyldelse – eksempelvis at drengen lige pludselig bliver sørøver a la Kaptajn Klo.

De universelle love lærer børnene gennem leg og eksperimenter. Det gælder også lovene om hvad der vil eller ikke vil ske, når man ønsker sig noget – hvad er realistisk – urealistisk?

 

At få ting til at ske

At få ting til at ske er at få noget til at gå for sig, noget som hænder, indtræffer, indtræder eller passerer. Det forekommer eller tilstøder, udspiller sig og bliver opfyldt – ikke ganske af sig selv, for det kan kun ske med pigens direkte medvirken.

Alligevel kan der i sjældne tilfælde godt ske eller indtræffe noget, som ikke burde være sket – og som heller ikke kan forklares ud fra de universelle love. Bestemte børn rummer muligheder for at udvikle en række højere indre sanser, hvoraf de mest kendte er – klarsyn – klarhørelse – klarfølelse. Disse sanser er alle børn – mere eller mindre – i besiddelse af.

Vi må være meget åbne for at kunne hjælpe børnene med at få det fulde udbytte af deres evner og muligheder

 

Intuition

Intuitiv tænkning er en intellektuel betragtning og erkendelse, der giver en dybere og rigere forståelse af tingenes væsen.

Tit er intuitiv tænkning en pludselig umiddelbar forståelse af en helhed eller en

sammenhæng – og tænkningen kan være uden logik eller videnskabelig erfaring. Bestemte børn udvikler en stærk intuitiv bevidsthed.

Med en høj bevidsthed er barnet skabende, konstruktivt, tillidsfuldt – med en lav bevidsthed er barnet traditionsbundet, stagnerende og angst for forandringer.

 

Poetiske uforklarligheder

Det poetiske udtrykker det overordnede – dels i pludseligt opståede betydningsfulde situationer og hændelser og - dels i sproglige tilkendegivelse omkring betydninger og værdier.

Uden poesi vil livet ingen mening have, på trods af, at de smukke og ofte voldsomme betydningsfulde hændelser for det meste er uforklarlige.

Poesi er også digterkunst og digtning. Det bruges også om alt det skønne i naturen og i livet, som kan betage børn som voksne, så vi glemmer verden omkring os og giver os hen i en uegoistisk og spontan glæde.

Alt har poesi i sig. Det viser sig pludseligt for det opmærksomme barn, uden forudgående varsel og kommer altid til at påvirke så stærkt, at mange af de poetiske oplevelser aldrig nogen sinde glemmes.

 

Religiøse forestillinger

Religion er menneskets forhold til en guddommelig magt.

Religiøse forestillinger er at vise fromhed, gudfrygtighed og respekt for det guddommelige – samt at tro.

Religiøse forestillinger er derfor en opførelse eller en fremførelse af en større eller mindre del af det man tror på og måden man gør det på.

Det er de mange dramatiske beretninger om børn og skæbne - som også er fyldt med etiske og moralske anvisninger af, hvordan vi bør opføre os i hverdagen – der ligger til grund for de religiøse forestillinger, som børnene gør sig forestillinger om og indgår i.

 

At skabe mening med tingene

Mening er opfattelse, anskuelse, overbevisning, vurdering og betydning.

Der er en mening med alt, som sker, og mening med tingene er af betydning for det enkelte barn.

Hensigt er beslutning, at tage en bestemmelse, have et formål, forsæt, en intension eller plan. Derfor er mening at have en opfattelse af tingene – hensigt er at gøre noget ved den mening, man har.

Når mindre børn begynder at lege med at prøve at danne sig en mening, må man fortælle dem gode eventyr og historier om både det meningsfulde - og meningsløse. Derefter vil de selv lege med meningerne og lære dem at kende.

 

Uforklarlige færdigheder

Det uforklarlige er ulogisk og mystisk, men på trods heraf oplever nogle mennesker mange flere uforklarlige ting end andre.

Nogle børn er i stand til at udføre uforklarlige handlinger og er i besiddelse af uforklarlige evner og færdigheder, som ingen helt ved noget om - og heller ikke har en anelse om, hvornår vil blive brugt.

Måske er der en logisk forklaring, men heller ikke det, er sikkert. Mere sandsynligt er det, at mange forskellige både forklarlige og uforklarlige faktorer pludselig indtræffer på samme tid, så det såkaldte uforklarlige pludselig kan ske.

Der er al mulig grund til at være opmærksom på de meget ofte originale og specielle børn, som enten er gode til at opleve eller at udføre ting, som er uforklarlige.

Hvis sådanne børn kender til deres egne utrolige færdigheder, går de ofte rundt for sig selv, fordi de føler sig meget anderledes end andre børn.

De behøver meget støtte og hjælp i deres barndom.

 

Synkronicitet

Synkronicitet er en persons evne til at sammensætte

  • Enten flere efter hinanden opståede meningsfulde tilfældigheder
  • Eller en større samling af vilkårligt opståede meningsfulde tilfældigheder til en tydelig og klar helhed - som man så kan tage en beslutning om at udføre i praksis.

Ved synkronicitet forstærkes hver enkelt af de (måske mange) meningsfulde tilfældigheder som indgår i den helhedsløsning, tilfældighederne tilsammen danner.

Dog er synkronicitet fuldstændig afhængigt af, at personen er i stand til at svinge i takt med rækkefølgen af de meningsfulde tilfældigheder - for derved at skabe sig overblik og - for derefter at tage en beslutning, og - handle derefter.

Synkronicitet finder man hos de børn, der i særlig grad er gode til altid at få tingene tilrettelagt på en sådan måde, at det passer i deres favør.

 

Universets gåder

En gåde er et mysterium eller en hemmelighed. Universets gåder er måske et uforklarligt mysterium, så derfor bruger mennesker meget tid på at prøve at løse gåderne.

Det er med mennesker som med stjerner – de fødes – lever en tid – og dør – skønt der er nogen som påstår, at stjernerne er mennesker som har levet på jorden.

Børn holder af at kikke på stjernerne sammen med deres forældre. De vil meget gerne have udpeget lige netop den stjerne, som er deres.

Det er vigtigt at styrke børnenes interesser for stjerner og planeter ved at give dem vejledning om placering og betydning – men også om hvordan planeterne med tiden vil blive erobret af menneskene.

Lige så vigtigt er det også at lade børnene høre myter og legender om stjernernes romantiske betydning – og lade dem lege med og digte historier om dem.

 

Mønstergenkendelse

Et mønster er et eksempel og forbillede, en slags model eller fortegning, design eller motiv, men kan også være en prøve eller et paradigme.

At genkende er at huske, kende igen og identificere, ofte i forhold til noget tilsvarende eller noget andet.

Mønstergenkendelse er en måde hvorpå vi kan konstatere, hvordan tingenes indbyrdes forhold er ved tilsvarende eller lignende ting. Der er mønstre i og på alt, som eksisterer – blade har mønstre, mineraler, skind og hud, modeller og

Men også i alle slags situationer og episoder, begivenheder og hændelser er der træk og mønstre, som enten er gennemgående eller lader sig sammenligne.

Små børn leger med mønstre. De tegner mønstre, leger og sammenligner – og de nyder det. Alle disse lege og legende gentagelser er den måde hvorpå de lærer sig at kunne sammenholde forskelle og adskille ligheder.