Kreativitetshjulet

KreativitetshjuletSagt om Kreativitetshjulet:

Vi bruger Kreativitetshjulet til mange ting, både i vores samtaler om de enkelte børns personlige udvikling og til forældresamtalerne om, hvad det enkelte barn er dygtig og god til: Lege, tegne, hjælpe andre m.m.

Vi kan med hjulets betegnelser altid finde de rigtige ord om et barns stærke og gode sider, så vi både kan rose og hjælpe. Det hjælper os også til at finde ud af, hvor vi skal sætte ind, for bedre at støtte de enkelte børns udvikling.

Kreativitetshjulet bruger vi altid sammen med Tegnehjulet. På den måde kan vi  analysere både børnenes tegninger og hvad de ellers laver af kreative ting.

Kreativitetshjulet og bogen herom rummer den viden vi har brug for i vores pædagogiske arbejde med at udvikle børnenes lyst til at være opfindsomme og skabende - alt fra tegninger, musik til optrin, samt til at finde børnenes talenter. 

 

Kreativitet

Kreativitet repræsenterer - ifølge Jørn Martin - en mirakuløs blanding af elementer, der først og fremmest opstår på baggrund af barnets ubegrænsede energi, og som modstykke til kreativitetens stærkeste opponenter og fjender, nemlig:

 1. Angsten for fiasko
 2. Fornuften
 3. Ordenssansen

– der er dirigeret af den voksnes disciplinerende attitude.

 

For mange år siden – i begyndelsen af 1990 – blev han kontaktet af en stor global virksomhed, der efterspurgte en sammenfatning af alle de elementer, der udfra hans erfaring betinger, at børn kan få mulighed for at udvikle kreativitet.

Det skulle vise sig at være et heldigt sammentræf, idet han i forvejen var i gang med to andre lignende projekter.

Et af projekterne handlede om børns skabende virksomhed, især om deres tegninger og kollagekonstruktioner (kollager af værdiløst materialer).

I det andet var han i gang med at opsøge historier og folkelivsberetninger om børn fra Evald Tang Kristensens store værk Danske Sagn - hvor han søgte oplysninger om børns særlige originale (kreative) ageren, deres optræden og adfærd, og hvis liv og tilværelse i særlig grad omhandlede og betingede kreative tanker, ideer og handlinger.

 

Mange af de børn, der indgik i disse fortællinger var det man kan kalde ”alternativt kreative” og særdeles intuitive - dvs. at de var opfindsomme personer - børn som voksne – der i fortællingerne løste opgaver, problemer og situationer på utraditionelle, alternative måder – måder, der bestemt ikke altid var hverken forudsigelige eller autoriserede.

 

Blandt hans egne iagttagelser af børn, som leger eller tegner og fortæller, kan han altid finde og beskrive nogle børn, som løser problemer og skildrer begivenheder på alternative måder.

Udtryksmåderne har ikke altid præg af originalitet eller tidlig visdom, men det skyldes oftest, efter hans tolkning, at de pågældende ikke på forhånd har viden om det aktuelle emne, tema eller plot. Men de får trods alt en pludselig indsigt.

 

Børnene digter, tegner, opfinder eller fabulerer bare, fordi de kan lide det - og fordi de på den måde får mulighed for at deltage i processer og handlinger.

Deres handlinger er yderst kreative, men produktet af deres bestræbelser er bestemt ikke altid lige tilgængeligt for observatøren.

Han besluttede sig imidlertid for, ud fra den erfaring han indhøstede fra disse børn - (foruden kendskabet til mange andre børn, som han havde beskæftiget sig med gennem årene) - at indsamle de tegn og de begreber, der kunne tænkes at karakterisere årsagen til deres umiddelbare og spontane ”kreativitet”.

Disse begreber byggede han ind i Kreativitetshjulet og dem beskrev han i bogen.

 

Kreativitetshjulets anvendelse

Under selve udviklingen af kreativitetshjulet gav det efterhånden den erfaring, at hjulet var et synligt og effektivt redskab til at afdække, hvilke ”kreative” intelligenser, klogheder, evner, anlæg og udviklingsområder, der findes hos det enkelte barn - samt til at anskueliggøre, hvilke "kreative” aktiviteter og eksperimenterende lege, der helst skal være til stede for at barnet kan udfolde sig.  

I undervisning og pædagogik bliver Kreativitetshjulet nu benyttet som et redskab til:

 • personlig udvikling af ”kreativitet” hos børn og unge
 • udvælgelse af de rigtige, ”kreative” redskaber til bestemte formål
 • inspiration til udvælgelse af ”kreative” emner og temaer
 • tilrettelæggelse af ”kreative” lære- og læseplaner
 • tilrettelæggelse af ”kreative” miljøer – rum, lokaler
 • evaluering af mere eller mindre ”kreative” forløb.

Men der er "naturligvis" intet facit på, hvordan Kreativitetshjulet skal benyttes!

 

Kreativitetshjulet som anlysemodel

fremtræder nu som en analysemodel, der i dag indgår og benyttes af mange legetøjsproducenter i forbindelse med forbedring af ældre - og ved udvikling af helt nye - produkter. Den bruges især til at udspecificere legetøjs og materialers lege- og læringsværdier, beskrevet ud fra Videnshjulets 10 og 100 specifikke vidensområder.

Til det brug har han udarbejdet praktisk anvendelige analyse manualer.

Hjulet anvendes desuden i vid udstrækning af pædagoger og lærere - ofte sammen med nogle af de andre hjul. Det tjener her både som et samtale- og analyseredskab i børnehaver og i skoler, ikke mindst i ”de kreative skoler".

Selve Kreativitetshjulet består af 3 grupper af tegn.

Indefra og udefter fordeler tegngrupperne sig  således:

 • Tegn for de poetiske funktioner – omfatter 5 tegn
 • Tegn for de personlighedstræk, der fremmer kreativ udfoldelse – omfatter 10 tegn.
 • Tegn der betinger det kreative miljø – omfatter 8 tegn.

Kreativitetshjulet kan med alle disse tegn opfattes som et generelt redskab, der udpeger alle de faktorer, der må være til stede i forbindelse med et menneskes ”kreative” processer og handlemønstre.

Men Kreativitetshjulet kan også stå alene, som indikator for det enkelte barns individuelle, ”kreative” udtryk.

Det kan også blot bruges som en slags skema, der kan udfyldes med beskrivelser af det enkelte individuelle barns (det enkelte menneskes) personlige forudsætninger, bestemt af det enkelte barns (menneskes) identitet og adfærd, evner, egenskaber, samt drømme og forhåbninger.

For oversigtens skyld - ligesom for de andre hjuls vedkommende - er konfigurationer og semer vist i ringe eller lag. Det skal imidlertid forstås således, at situationerne "flyder" sammen - ofte i en orden, der alene bestemmes af deltagerens identitet og adfærd, samt af begivenhedernes omfang, udvikling og forløb!

Man kan se mere herom i bogen: Den kreative udfordring. Fortællinger om "Den pludselige indsigt - , der handler om børns kreative leg, læring og dannelse.

Kreativitets modellens kerne rummer Identitet og Adfærd i et symbiotisk forhold til

Leg - Kreativitet - Viden, samt til

Følelser og Affekt.

Det illustreres ved ”den lyseblå cirkel” eller ”skal” der er tegnet rundt om kernen i hjulet.

Forskellige følelser - som tegn - karakteriserer personens identitet, evne til perception og følelser - og kommer til udtryk gennem adfærd, aktion og aktivering:

Disse fænomener (semkonfigurationerne) er -

Mod - Nysgerrighed - Mønstergenkendelse - Talent - Fantasi - Vilje - Intuition - Vedholdenhed - Udholdenhed - Synkronicitet

- set i forhold til

Åbenhed - Rum - Ressourcer - Tid - Satsning - Samarbejde - Personlighed - "Øjeblikket"

 

Kreativitetens poetiske funktion

Kreativitetshjulet skal opfattes som en fri og åben anskuelsesmodel, uden noget endeligt facit for den ”kreative” udfoldelse.

Uden den poetiske funktion vil redskabet, Kreativitetshjulet, overhovedet ingen mening give, fordi det da ikke ville kunne udtrykke alle de metakommunikative eller kunstneriske udtryk, som det enkelte barn er i besiddelse af og som det anvender i selve processen – når der bliver skabt noget nyt og brugbart, smukt og behageligt.

 

Netop det kunstneriske og individuelt originale tager sit afsæt i fantasifulde tanker, ideer, nysgerrige påhit og drømme, der bliver forsøgt omdannet til virkelighed.

Disse ting omsættes gennem magisk søgen og bliver udtrykt og omsat gennem metaforer og initialer, som tilsammen henviser til, hvilken betydning og værdi det enkelte menneske har.

 

Netop det drømmende i at udtrykke og berette har ubegrænset betydning og værdi.

Her ”svæver” tankerne og drømmene i det, som bliver til sprog, kommunikation, information, dialoger og udtryk – og til kunsten i lege.

Derfor er den poetiske funktion placeret lige præcis i ”centrum af hjulet”, hvor de mest intensive, de stærkeste og smukkeste udtryk bliver meddelt - af personen selv!

Det er især disse forskellige forudsætninger og faktorer Kreativitetshjulet på mange måder beretter om. De kan derefter inspirere til kreativt skabende virksomhed, der - som han sammenfatter -  sker ved at:

 • vise åbenhed i relationerne mellem barnet og omgivelserne
 • omgivelserne motiverer og tillader leg og eksperimenter
 • det er muligt at lege og eksperimentere frit uden at blive kontrolleret
 • det er muligt at lege og eksperimentere alene og isoleret
 • det er muligt at skabe nye sociale kontakter på basis af de eksisterende
 • det er muligt at lege med elementerne jord, luft, ild og vand
 • det er muligt at eksperimentere med ufarlige ting og redskaber
 • det er muligt at lege med tiden på forskellige tider
 • give plads til at drømme
 • tillade, at leg og eksperimenter indgår på alle planer og på alle niveauer i tilværelsen