Legetøjshjulet

legetøjshjuletJørn Martin fortsætter i sin indledning om Legetøjshjulet med at pointere, at de originale og fundamentale redskaber altid ligger til grund for udviklingen af legetøj. Redskaber er som nævnt i deres urform  opfundet til at kunne forstærke og forlænge de mange forskellige funktioner, som mennesket med krop og intellekt er i stand til at udføre.

Han fremhæver, at redskaberne forstærker, forlænger og udvider menneskets fysiske, psykiske og intellektuelle muligheder.

Når han spørger, hvilken betydning brugere af Legetøjshjulet og Redskabshjulet oplever i deres daglige brug af det, møder han eksempelvis følgende udsagn:

Vi benytter som udviklere og designere Legetøjshjulet som et analyseredskab i vores produktudvikling.

Med det i hånden og med begreberne in mente kan vi sammen hurtigt gennemskue mulighederne for, at vores idéer kan få liv og karakter i produkterne.”

Redskabshjulet og Legetøjshjulet udgør tilsammen de analysemodeller, som hurtigst giver os den bedste oversigt i arbejdet med design og udformning af modeller.”

“I vores børnehave har vi altid Legetøjshjulet i hånden, når vi indkøber legetøj og skal udvælge det, der er bedst til vores børn. Sammen med Videnshjulet kan vi nemlig se, om vi har legetøj nok indenfor de forskellige grupper, som kan inspirere børnene til leg.”

“Legetøjshjulet fungerer som et måleinstrument, der kan medvirke til at vurdere et stykke legetøjs kvalitet og legeværdi. Desuden som et middel til at vurdere, om det vil kunne give børn viden og erfaring.

 

Sammenligningen - redskaber og legetøj

Jørn Martin finder det som nævnt naturligt at sammenligne redskaber med legetøj.

Han udgav i 1993 to små bøger om klassifikation af legetøj - Legetøj som klær legen - og Legetøjsudvikling.

Heri fortæller han bl.a. om, hvordan redskaber blev opdaget og fremstillet. Derefter blev de kopieret til børn i et lille, ufarligt format, og således opstod legetøj som et begreb.

I sin nyeste bog - Legetøj. Legens redskaber - går han endog så langt, som til -  i kraft af sine mange undersøgelser - at påvise, hvilken bestemt viden børn reelt får ved at lege med bestemte typer legetøj.

Disse erkendelser om viden, erhvervet gennem brug af legetøj, indfører han også i sine andre bøger. Især i bogen LEGENDE LÆRING i børnehøjde.

At lære ved at lege - med legetøj - er naturligvis betinget af alder, køn, sociale betingelser m.m., hvilket de mange essays nøje beretter om. Den legendes personlighed, identitet og adfærd m.m. er vigtig, ligesom et gunstigt miljø kan give den legende mulighed for at efterligne og handle.

Jørn Martin påpeger, at legemiljøet, som han i mange tilfælde opfatter som synonymt med læringsmiljøet, også skal indeholde mulighed for legende eksperimenter - "halvfarlige erfarings overskridelser” - som faktisk er små børns form for "aktionsforskning" i lille format.

Det at tilegne sig en erfaring, som kan opstå gennem legen med legetøj, er nødvendig for at børn kan udvikle fantasi og kreativitet (opdagelse) - der så herefter kan omsættes til innovation (nye påhit) - den nødvendige forudsætning for al udvikling.

Han kommer især ind på disse emner i bogen Den kreative udfordring. Fortællinger om "den pludselige indsigt". Om børns kreative leg, læring og dannelse.

 

I bogen Børn og klogskab - betoner han kraftigt hvilke vidensområder, der "i særlig grad", bliver udviklet, dannet og tilført det barn, der leger med ganske bestemte  typer legetøj. Han understreger at bestemte kategorier af legetøj tilfører børn bestemte former for viden. Derfor er legetøj vigtigt, for - påstår han -  gennem særligt udvalgt legetøj kan børn "lære alt!"

Han tager dog det forbehold, at nogle børn altid kan lære mere end andre og at nogle gennem legen med en bestemt type legetøj kan lære på helt andre måder eller lære noget helt andet end svarende til den kvalitet, han oprindelig har tildelt legetøjet inden for bestemte, afgrænsede vidensområder.

Og naturligvis! Børn er lykkeligvis forskellige.

I den forbindelse må han konstatere, at der findes både godt og dårligt legetøj - men at kun "det gode" legetøj er unikt som fantasiskaber og -udvikler - og derved er garant for en oplevelsesrig og sansende barndom.

 

Legetøjets formål

Jørn Martin vender i sin forskning hele tiden tilbage til - legetøjets formål - når han beretter om legetøj. Han understreger det nødvendige i, at alle former for legetøj til børn er:

Legetøj som et redskab for legen skal medvirke til at børn kan udvikle deres sanser, viden og erfaring, så børn kan lære at udtrykke sig  på forskellig vis, kunne tolke, fortolke og forklare sig om den verden, de vokser op i.

For at kunne det, er det nødvendigt at lære at kunne benytte de mange forskellige dagligdags redskaber. Og det er mange! Redskaber er meget forskellige, og det er legetøj derfor også.

"At lære noget!" (i sin grundform) er

- at lære at vide, hvad der kan eller vil ske - før vi aner det! - hvad vi gerne vil have må ske! - så vi kan få det til det!

- samt hvad vi gerne vil have helst ikke må ske - så vi kan undgå det!

At lære noget er således at være forberedt på, hvad vi måske kan forudse og ænse, på forhånd høre, forud kunne føle, fornemme og ane, forud kunne lugte, dufte og smage.

Men der skal legetøj til for at børn begynder at lege og eksperimentere med sansning, viden, erfaring, udtryk, tolkning, fortolkning.

Dermed vender Jørn Martin tilbage til sit udgangspunkt i filosofien, der ligger til grund for de teser om tegn og oplevelser, der får børn til at undre sig og forundres:

Den eksistentielle fordring for at være menneskebarn og for at kunne vokse op til at være et menneske, der respekterer natur, det sociale fællesskab og demokratiet som samværs- og samlivsform.

 

Legetøjsviden - Videnslegetøj

Han spørger:

“Hvilken viden kan erhverves gennem brugen af bestemte typer legetøj?” og

“Hvilke typer legetøj gør, at børn får mere viden om sig selv, om livet og om tilværelsen?” og “hvilken viden taler  vi om”?

Hvis legetøjet ikke har et klart formål, og hvis et sådant formål heller ikke dukker op under legen, ender det med, at børnene ikke vil lege med det - simpelt hen fordi det ikke appellerer til deres sanser, deres viden og deres higen efter at lære og få erfaringer. Efter en sådan leg vil der ikke være noget at udtrykke sig om, noget at tolke eller at fortolke.

Det gode legetøj, som børn kan lide at lege med (på samme måde som vi voksne også godt ved, hvilke redskaber vi gerne vil benytte) er det legetøj, der har betydning.

Det gode legetøj er "det",

der for "børnene"

betyder "noget"

i en eller anden sammenhæng!

Han uddyber så sin omfattende erfaring om legetøj og viden ved at gennemgå en række praktiske eksempler herpå, nemlig:

 

Legetøj og redskaber, der udvikler rumlig viden - billed-kloghed

Eksempelvis:
Tegne-, farve- og formningsmaterialer
Optisk legetøj og redskaber til at bearbejde rummelighed
Mønster- og mosaikspil

 

Legetøj og redskaber, der udvikler intuitiv viden - fornemme-kloghed

Eksempelvis:
Kims lege
Billedfortællinger
Specialredskaber

 

Legetøj og redskaber, der udvikler personlig viden - jeg-kloghed

Eksempelvis:
Dukkeleg
Sanselegetøj
Spil generelt
Samle- og bytteobjekter

 

Legetøj og redskaber, der udvikler krops viden - krops-kloghed

Eksempelvis:
Sportsrekvisitter
Genbrugsmaterialer
LEGO

 

Legetøj og redskaber, der udvikler eksistentiel viden - livs-kloghed

Eksempelvis:
Naturen og ting fra naturen
Fortællinger og historier
Rollespil og teater

 

Legetøj og redskaber, der udvikler musisk viden - musik-kloghed

Eksempelvis:
Musik- og rytmeinstrumenter
Mobiler
Rimespil

 

Legetøj og redskaber, der udvikler natur viden - naturkloghed

Eksempelvis:
Kort og kompas
Ting indsamlet i naturen
Puslespil med dyr, planter, landskaber og redskaber
Vand, luft og ild redskaber

 

Legetøj og redskaber, der udvikler sproglig viden -  ord-kloghed

Eksempelvis:
Historie- og billedbøger
Skrive- og tegnematerialer
Ord- og lydpuslespil

 

Legetøj og redskaber, der udvikler social viden - os-kloghed

Eksempelvis:
Dyrefigurer/ bondegård og zoo m.m.
Seriedukker og -dyr
Rekvisitter
Samle- og bytteobjekter og kort

Legetøj og redskaber, der udvikler matematisk viden - tal-kloghed

Eksempelvis:
Konstruktionslegetøj generelt
Tal og lotterier
Geometriske klodser

Dette bliver der fortalt om på forskellig vis i bøgerne -
 Børn og kloghed - Legende læring i børnehøjde - Barndomskanon - Legetøj. Legens redskaber.